Aktualności

Powrót

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Czwartek, 3 listopada 2016

Prezydent Miasta Malbork serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Malborka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.

Współtworzenie dokumentu odbywało się w trakcie cyklicznych spotkań organizowanych w ramach projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, podczas których przedstawiciele Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Malbork oraz malborskich Organizacji Pozarządowych przedstawiali swoje propozycje i wypracowywali konkretne zapisy.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów Programu na 2017 r.