Konsultacje społeczne

Powrót

Konsultacje dot. Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dodano:sobota, 10 grudnia 2016

Cel konsultacji

Określenie najistotniejszych problemów miasta dot. ochrony środowiska.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg i Zieleni miasta Malbork

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m. Malbork z dnia 11 lipca 2013 r.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy mieszkańcy Malborka

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne – prezentacja projektów oraz dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami

Opis konsultacji

 

Programu ochrony środowiska dla Miasta Malbork na lata 2016 - 2018 z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

1. Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malbork na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" można zapoznać się:
-  w Urzędzie Miasta Malbork, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Malbork, pok. 24, w godzinach pracy Urzędu,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Malbork w Biuletynie Informacji Publicznej: <a href="http://bip.malbork.pl/Article/get/id,19271.html."> biuletyn</a>

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Malbork, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Malbork,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail, miastos@malbork.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r., poz. 262 j. t.).

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Malborka.

4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 13.02.2015 roku, na okres 21 dni.


Dotycząca osób związanych z Programem Ochrony Środowiska Gminy

Płeć

Wiek

Miejsce zamieszkania

Gdzie znajduje Pan/Pani informacje na temat ekologii?

Czy segreguje Pan/Pani śmieci?

Czy w Pana/Pani miejscu zamieszkania prowadzona jest zbiórka segregacji odpadów/śmieci?

Jaka jest Pana/Pani opinia na nielegalne składowiska odpadów/śmieci w miejscach niedozwolonych?

Jakie działania według Pana/Pani powinny podjąć władze centralne w celu zapobiegania nielegalnym składowiskom odpadów śmieci?


Dotycząca osób związanych z Programem Ochrony Środowiska Gminy

Płeć

Wiek

Miejsce zamieszkania

Gdzie znajduje Pan/Pani informacje na temat ekologii?

Czy segreguje Pan/Pani śmieci?

Czy w Pana/Pani miejscu zamieszkania prowadzona jest zbiórka segregacji odpadów/śmieci?

Jaka jest Pana/Pani opinia na nielegalne składowiska odpadów/śmieci w miejscach niedozwolonych?

Jakie działania według Pana/Pani powinny podjąć władze centralne w celu zapobiegania nielegalnym składowiskom odpadów śmieci?


Badanie opini publicznej na temat ochrony środowiska

Czy należy dbać o środowisko?

W jaki sposób dbasz o środowisko?

Ostatnie komentarze

Komentarzy: 0


Nie dodano jeszcze komentarzy

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.