Regulamin

Powrót

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W MALBORKU


§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 • regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Konsultacji Społecznych w Malborku;
 • mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Malbork;
 • mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Miasta Malbork;
 • konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje społeczne przeprowadzone w trybie niniejszej uchwały;
 • Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Malbork ;
 • Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Malborka;
 • Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Malborka;
 • statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Miasta Malbork stanowiący załącznik do uchwały Nr 146/99 Rady Miasta Malborka z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Malbork;
 • radzie społecznej - należy przez to rozumieć Radę Społeczną ds. Konsultacji Społecznych.

Cel konsultacji


§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu:

 1. zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub jakość ich życia;
 2. aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta;
 3. polepszania współpracy organów miasta z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżących u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej;
 4. zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań.

Zakres merytoryczny i zasięg konsultacji


§ 3. Konsultacje przeprowadza się:

 1. w przypadkach określonych ustawami;
 2. w innych sprawach ważnych dla miasta;
 3. okresowo nie rzadziej niż co 4 lata w celu aktualizacji regulaminu.

§ 4. Konsultacje mogą mieć zasięg:

 1. ogólnomiejski, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców całego miasta;
 2. lokalny, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców określonej części miasta, np. osiedla lub części osiedla;
 3. środowiskowy, gdy podejmują sprawy ważne m. in. dla grup mieszkańców, organizacji pozarządowych.

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.