Zgłoś propozycję

Powrót

Nabór tematów do konsultacji na 2017 r.


Uchwała Rady Miasta Malbork o konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom inicjowanie konsultacji. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1 000 mieszkańców Malborka posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Malborka, w sprawach dzielnicowych – 200 osób (posiadających czynne prawo wyborcze do rady danej dzielnicy).

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych może zgłosić:

 • 1. rada okręgu;
 • 2. Młodzieżowa Rada Miasta Malbork;
 • 3. rada dzielnicy Miasta Malbork;
 • 4. grupa co najmniej 150 mieszkańców;
 • 5. co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Wniosek o przeprowadzanie konsultacji społecznych musi zawierać:

 • opis przedmiotu konsultacji
 • propozycję formy konsultacji
 • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji

Wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców Malborka musi również zawierać:

 • imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej dane kontaktowe
 • wykaz osób popierających wniosek zawierający następujące dane tych osób:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • własnoręczny podpis

Ważne jest, aby podpisy poparcia były prawidłowo złożone pod wnioskiem:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL powinny być czytelne, aby można było sprawić, czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców do Rady Miasta Malborka albo danej rady dzielnicy Miasta Malborka,
 • imię i nazwisko powinny zostać podane w całości, a nie np. tylko pierwsza litera imienia i nazwisko,
 • adres zamieszkania to: ulica, numer domu, numer mieszkania (jeśli jest), kod i miasto,
 • numer PESEL składa się z jedenastu cyfr i musi być podany w całości oraz bez błędów,
 • podpis musi własnoręcznie złożyć osoba, która podaje swoje dane.

Poparcie wniosku przez daną osobę jest weryfikowane, tj. sprawdzane jest, czy ta osoba znajduje się w rejestrze wyborców do Rady Miasta Malborka albo danej rady dzielnicy Miasta Malborka. Jeśli okaże się, że danej osoby nie ma w ww. rejestrze lub podała ona niepełne dane dotyczące adresu zamieszkania albo numeru PESEL, jej poparcie wniosku nie będzie uwzględnione.

Co dzieje się ze zgłoszonymi propozycjami?

Zgłoszone wnioski zostaną przekazane Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych propozycji. Będzie to stanowić materiał pomocniczy dla Prezydenta w ustaleniu harmonogramu konsultacji społecznych na 2017 rok i przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Malborka.

Zgłoś propozycję konsultacji i miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz!

Utwórz konto

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.